Regulamin

Regulamin wynajmu stołów do tenisa stołowego przez pong24.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady wynajmu i korzystania ze stołów do tenisa stołowego przez klientów pong24.pl pod adresem – Stefana Starzyńskiego 6/7, 76-200 Słupsk (Galeria podkowa, pierwsze piętro) wynajmowanych przez firmę LoginOne Paweł Gorzelak ul. Kosynierów Gdyńskich 11/29, 76-200 Słupsk NIP: 8393003576 tel. 536261400, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
  prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
 2. Firma oferuje usługę wynajmu stołów do tenisa stołowego poprzez system rezerwacji na stronie internetowej pong24.pl, zwanej dalej stroną.
 3. Firma zapewnia klientom sprzęt do gry w tenisa stołowego, tj. stoły, siatki, rakietki i piłeczki, zgodnie z dostępnością i warunkami określonymi w regulaminie.
 4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z regulaminem korzystania ze sprzętu przez klientów.
 5. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, cennika lub godzin otwarcia w dowolnym momencie.

II. Rezerwacja i opłata za wynajem stołów

 1. Rezerwacja stołu jest możliwa wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników strony, którzy zaakceptowali regulamin i politykę prywatności.
 2. Rezerwacja stołu odbywa się poprzez wybranie wolnego terminu i godziny na kalendarzu dostępnym na stronie i potwierdzenie rezerwacji.
 3. Rezerwacja stołu jest ważna po dokonaniu opłaty za wynajem stołu za pomocą jednej z dostępnych metod płatności online na stronie.
 4. Opłata za wynajem stołu zależy od długości czasu wynajmu i obowiązującego cennika, który jest dostępny na stronie.
 5. Klient może wybrać następujące formy płatności za rezerwację: Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 6. Czas wynajmu stołu zaczyna się od pełnej godziny.
 7. Klient ma prawo do anulowania rezerwacji stołu najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem wynajmu, w tym przypadku otrzyma zwrot pełnej kwoty opłaty za wynajem stołu.
 8. W przypadku anulowania rezerwacji stołu w krótszym terminie niż 48 godzin przed planowanym terminem wynajmu, klient nie otrzyma zwrotu opłaty za wynajem stołu, chyba że firma zgodzi się na to z ważnych powodów.
 9. W przypadku nie pojawienia się klienta w zarezerwowanym terminie wynajmu, klient traci prawo do korzystania ze stołu i nie otrzyma zwrotu opłaty za wynajem stołu.
 10. Firma ma prawo do odwołania rezerwacji stołu z ważnych powodów, takich jak awaria sprzętu, siła wyższa lub inne nieprzewidziane okoliczności, o czym poinformuje klienta telefonicznie lub mailowo. W takim przypadku klient otrzyma zwrot pełnej kwoty opłaty za wynajem stołu lub możliwość przeniesienia rezerwacji na inny termin.

III. Zasady korzystania ze stołów do tenisa stołowego

 1. Klient zobowiązany jest do stawienia się w zarezerwowanym terminie wynajmu stołu, dopuszcza się wejście 30 min przed terminem oraz wyjście do  30 minut po wyznaczonym czasie, po przekorczeniue 30 minut obecności na sali nalizczona zostanie kolejna pełna godzina.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze stołu do tenisa stołowego zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami gry w tenisa stołowego, a także do dbania o stan techniczny i czystość sprzętu.
 3. Klient zobowiązany jest do zwrotu sprzętu do gry w tenisa stołowego na wyznaczone miejsca.
 4. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zagubienie sprzętu do gry w tenisa stołowego i zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej sprzętu.
 5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania porządku i ciszy w pomieszczeniu, w którym znajduje się stół do tenisa stołowego, oraz do nie zakłócania innym klientom korzystania z usług pong24.pl.
 6. Klient zobowiązany jest do stosowania się do poleceń i uwag pracowników firmy, a także do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych.
 7. Klient nie może wnosić ani spożywać alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających w pomieszczeniu, w którym znajduje się stół do tenisa stołowego, ani w innych pomieszczeniach firmy.
 8. Klient nie może wnosić ani używać broni, materiałów wybuchowych, łatwopalnych lub niebezpiecznych w pomieszczeniu, w którym znajduje się stół do tenisa stołowego, ani w innych pomieszczeniach firmy.
 9. Klient nie może dokonywać żadnych zmian w wyposażeniu lub urządzeniach znajdujących się w pomieszczeniu, w którym znajduje się stół do tenisa stołowego, ani w innych pomieszczeniach firmy, bez zgody pracowników firmy.
 10. Klient nie może uprawiać żadnych innych form aktywności fizycznej niż gra w tenisa stołowego w pomieszczeniu, w którym znajduje się stół do tenisa stołowego, ani w innych pomieszczeniach firmy, bez zgody pracowników firmy.

IV. Monitoring kamerami

 1. Cel monitoringu: Kamery umieszczone w obiekcie mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz monitorowanie sprzętu sportowego i infrastruktury.
 2. Obszary objęte monitoringiem: Kamery będą skierowane na obszary ogólnodostępne, w tym na sale do gry, korytarze, oraz wejścia i wyjścia.
 3. Ochrona prywatności: Właściciel sali zobowiązuje się do przestrzegania zasad ochrony prywatności. Kamery nie będą skierowane na obszary prywatne, takie jak szatnie i łazienki.
 4. Przechowywanie nagrań: Nagrania będą przechowywane przez określony czas, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 5. Dostęp do nagrań: Dostęp do nagrań będzie ograniczony i możliwy jedynie dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie obiektem oraz organów ścigania w przypadku konieczności.
 6. Zgoda użytkowników: Wprowadzając rezerwację stołu na sali, użytkownicy zgadzają się na monitorowanie kamerami zgodnie z niniejszym regulaminem.
 7. Zakaz manipulacji: Manipulacja, uszkodzenie lub celowe zakrywanie kamer jest surowo zabronione i może skutkować konsekwencjami, w tym utratą prawa do korzystania z obiektu.

V. Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej jakości lub zakresu usługi wynajmu stołu do tenisa stołowego w terminie 7 dni od daty korzystania z usługi, pisemnie na adres firmy lub mailowo na adres pong24pl@gmail.com.
 2. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformowania klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji pisemnie lub mailowo.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych właściwych przepisów prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy.
PONG24.pl

FREE
VIEW